prof. dr hab. Edward Kasperski

(1942-2016)

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć... i więcej nic...
C. Norwid

Regulamin konkursu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Konkurs im. Prof. Edwarda Kasperskiego na najlepszą pracę magisterską lub doktorską o charakterze komparatystycznym.
 2. Organizatorem Konkursu jest Uniwersytet Warszawski – Wydział Polonistyki, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28; 00-927 Warszawa.
 3. Konkurs jest konkursem z dziedziny nauk humanistycznych. Celem konkursu jest promowanie rozpraw naukowych – magisterskich i doktorskich o charakterze komparatystycznym. Nagrodą jest dofinansowanie publikacji pracy wytypowanej w konkursie.
 4. Przewidywane są 4 edycje konkursu. Prace magisterskie i doktorskie są oceniane naprzemiennie: w pierwszej edycji – prace doktorskie, drugiej – magisterskie itd.
 5. Dofinansowanie dotyczy wydania nagrodzonej rozprawy przez Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW lub przez Wydawnictwo Universitas w serii „Projekty Komparatystyki”, jeśli publikacja zostanie pomyślnie zaopiniowana przez komitet redakcyjny serii.

WARUNKI KONKURSU

 1. Do konkursu w I i III edycji może zostać zgłoszona rozprawa doktorska powstała i obroniona w Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Praca powinna mieć charakter komparatystyczny. Do konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie obronione w ciągu dwóch lat poprzedzających dzień ogłoszenia konkursu.
 2. Do konkursu w II i IV edycji może zostać zgłoszona rozprawa magisterska powstała i obroniona w Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Praca powinna mieć charakter komparatystyczny. Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie obronione w ciągu dwóch lat poprzedzających dzień ogłoszenia konkursu.
 3. Ta sama praca może być zgłaszana do konkursu tylko jeden raz.
 4. Uczestnik może złożyć do konkursu tylko pracę, która nie była – do momentu zgłoszenia – nagrodzona w ramach innego konkursu.
 5. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z 2 egzemplarzami rozprawy – 1 w formacie PDF i 1 w formacie Word. Do zgłoszenia należy załączyć:
  1. skany dwóch recenzji sporządzonych do obrony pracy,
  2. skan poświadczenia terminu obrony,
  3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  Formularz zgłoszenia i formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu.
 6. Zgłoszenia powinny być dokonywane osobiście. Wyłączone jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
 7. Zgłoszenie wraz z towarzyszącymi mu dokumentami należy przesłać elektronicznie pod adresem kompar.polon@uw.edu.pl (z informacją w tytule: „Konkurs im.Prof. Edwarda Kasperskiego”).
 8. Zgłoszenia przyjmowane są od dnia 1 czerwca do dnia 8 października. Rozstrzygnięcie konkursu następuje do 20 listopada.
 9. Uniwersytet Warszawski nie zwraca uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w konkursie.
 10. Niedopuszczalne jest zgłaszanie do konkursu prac, które:
  1. naruszają prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i pokrewne,
  2. zawierają treści niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami,
  3. zawierają przekazy reklamowe,
  4. są spamem lub niezamówioną informacją handlową,
  5. zawierają uszkodzone pliki lub wirusy.
 11. Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, iż:
  1. akceptuje Regulamin;
  2. do zgłoszonej pracy przysługują mu niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste, w szczególności jest uprawniony do udzielania licencji oraz zezwoleń, o których mowa w Regulaminie;
  3. zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich dotyczących naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych, praw autorskich, praw pokrewnych lub praw własności przemysłowej w związku z korzystaniem przez Organizatora z tych praw w przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika okazało się nieprawdziwe; w przypadku wystąpienia takich roszczeń Uczestnik zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie; w przypadku gdy Organizator byłby zobowiązany zgodnie z obowiązującym prawem do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania w związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa powyżej, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie do zwrócenia Organizatorowi kwoty odpowiadającej tym roszczeniom oraz wszelkich wydatków i związanych z nimi kosztów łącznie z kosztami zastępstwa prawnego (procesowego);
  4. zezwala na wykorzystanie swojego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora swojego wizerunku utrwalonego podczas wręczania nagród, w tym ich rozpowszechnianie na stronie internetowej Organizatora i w publikacjach Organizatora;
  5. z chwilą przyznania nagrody udziela Uniwersytetowi Warszawskiemu bez obowiązku zawarcia odrębnej umowy nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, zbywalnej licencji do zgłoszonej pracy na następujących polach eksploatacji:
   • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu lub jego części – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu lub jego części, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, oraz techniką cyfrową;
   • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór lub jego część utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
   • w zakresie rozpowszechniania utworu lub jego części w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
   i jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych do pracy i jej opracowań, w szczególności wykorzystanie eseju lub jego części przy wykonywaniu innych opracowań.

PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs i Regulamin zostają ogłoszone w terminie do dnia 25.05. 2018r. na stronie internetowej Organizatora http://www.polon.uw.edu.pl Informacja o Konkursie wraz z Regulaminem zostanie dodatkowo wywieszona w Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki.
 2. Zgłoszenia w I edycji konkursu przyjmowane są od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 8 października 2018 roku. W I edycji konkursu należy nadsyłać obronione prace doktorskie.
 3. Do dnia 12 października 2018 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Konkursowej, powołanej przez Dyrektora Instytutu Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW, składającej się z 5 osób. Są to: przewodniczący komisji (czuwa nad prawidłowością przebiegu konkursu, ma głos doradczy, nie uczestniczy w głosowaniu), sekretarz (pełni funkcję organizacyjną), 3 członkowie komisji (dokonują oceny prac, uczestniczą w głosowaniu) w składzie: 1-2 członków z Zakładu Komparatystyki oraz 1-2 członków z innych zakładów ILP. Członkiem Komisji nie może być promotor ani recenzent pracy zgłoszonej do konkursu.
 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 20 listopada 2018 r. na stronie internetowej Organizatora. Dodatkowo Organizator poinformuje Zwycięzcę na adres e-mail lub telefonicznie.
 5. W przypadku niemożności skontaktowania się ze Zwycięzcą w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu na stronie internetowej Organizatora Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania Nagrody innej osobie.
 6. Komisja nie zwraca nadesłanych prac.
 7. Terminy, o których mowa w ust. 2-4, kolejnych edycji konkursu będą ogłaszane w terminie do dnia 25 maja każdego roku, w którym konkurs jest prowadzony.

KRYTERIA OCENY I KWOTA DOFINANSOWANIA

 1. Nie podlegają ocenie Zgłoszenia niespełniające warunków Regulaminu, w szczególności nadesłane po terminie, sprzeczne z prawem, lub naruszające dobra osobiste, bądź zasady współżycia społecznego.
 2. Komisja konkursowa ocenia pracę na podstawie następujących kryteriów:
  • oryginalność ujęcia tematu;
  • wartość merytoryczna;
  • charakter komparatystyczny.
 3. Nagrodę stanowi dofinansowanie publikacji pracy doktorskiej w wysokości 7.233 zł lub pracy magisterskiej w wysokości 3.889 zł wydanej nakładem Wydawnictwa Wydziału Polonistyki lub Wydawnictwa Universitas w serii „Projekty Komparatystyki”. Organizator – jako płatnik – zobowiązany jestr pobrać podatek od Nagrody według zasad okreslonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (wartość Nagrody zostanie pomniejszona o wartość podatku).
 4. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w danej edycji konkursu. W takiej sytuacji ogłoszona zostanie dodatkowa – piąta edycja konkursu (i, analogicznie, kolejne edycje).
 5. W sytuacji, gdy koszty publikacji są niższe, niż środki dofinansowania przyznane w konkursie, kwota powstała po odjęciu wysokości kosztów publikacji od wysokości kwoty przyznanej powraca do puli środków konkursowych w celu zasilenia kolejnych edycji konkursu.
 6. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu, w zakresie wskazanym w Karcie Zgłoszeniowej oraz w Regulaminie, jest Organizator. Dane te będą przetwarzane na zasadach przewidzianych przepisami prawa, w tym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Organizator powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: abi@uw.edu.pl.
 3. Dane będą przetwarzane na podstawie zgody Uczestnika, a w celach wypełnienia obowiązków podatkowych i rachunkowych – na podstawie przepisów prawa.
 4. Organizator przetwarza dane osobowe w celach zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu, udostępnienia informacji o wynikach Konkursu, przyznania prawa do nagród i wydania nagród, ewentualnego wydania publikacji zawierającej zwycięski esej oraz w celu wypełnienia obowiązków podatkowych i rachunkowych, a także w celach marketingowych i archiwalnych.
 5. Podanie danych osobowych przez uczestnika konkursu jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Konkursie.
 6. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, prawo do:
  1. sprostowania danych,
  2. usunięcia danych,
  3. ograniczenia przetwarzania danych,
  4. przenoszenia danych,
  5. wniesienia sprzeciwu,
  6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  W przypadku zmiany lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych każdy, czyjego dane są przetwarzane zobowiązany jest do ich aktualizacji. Złożenie żądania usunięcia danych osobowych w czasie trwania Konkursu jest możliwe, lecz uniemożliwia dalszy udział Uczestnika w Konkursie.
 7. Każda osoba, której dane są przetwarzane na podstawie zgody ma prawo w dowolnym momencie do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora, przy czym nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres zamieszkania i adres e-mail,
  3. numer telefonu,
  4. data i miejsce obrony pracy, promotor, recenzenci
 9. Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy następujące dane:
  1. adres do korespondencji,
  2. prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL),
  3. data urodzenia,
  4. nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego.
 10. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 11. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
 12. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 13. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (na chwilę rozpoczęcia Konkursu jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).
 14. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
  1. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
  2. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
  3. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.