prof. dr hab. Edward Kasperski

(1942-2016)

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć... i więcej nic...
C. Norwid

mimesis

Aspekty mimesis (zarys problematyki)

Z pewnością jednym z niedostatków kategorii mimesis — tej wywodzącej się z tradycji helleńskiej — jest jej nie ustalony zakres oraz płynna treść znaczeniowa. Mimo wielowiekowych dziejów tej kategorii, niepodobna w istocie udzielić jasnej odpowiedzi na pytanie, czym jest mimesis, jakich zjawisk dotyczy, w jaki sposób i według jakich reguł zjawiska te porządkuje. Każde zjawisko można dziś na dobrą sprawę uznać za „mimetyczne” względem jakiegoś innego zjawiska, podobnie zresztą jak każdą interpretację tego typu można opatrywać wieloma pytajnikami.