prof. dr hab. Edward Kasperski

(1942-2016)

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć... i więcej nic...
C. Norwid

Dorobek naukowo-dydaktyczny

Wypromowani doktorzy


2014

Marta Wierzbicka, Wydział Polonistyki UW
Koncepcja komparatystyki Pani de Staël

2013

Marta Gaściewicz, Wydział Polonistyki UW
Koncepcja lektury w pismach Cypriana Norwida

Agnieszka Wnuk, Wydział Polonistyki UW
Powieść poetycka w kontekście gatunkowym

Michał Friedrich, Wydział Polonistyki UW
Barok w poezji Harasymowicza

2011

Agnieszka Nowak, Wydział Polonistyki UW
Krąg rodzinny Maurycego Mochnackiego w świetle dokumentów

2008

Tomasz Mackiewicz, Wydział Polonistyki UW
Sokrates Norwida: kontekst, recepcja, kontynuacja

Włodzimierz Śmieciński, Wydział Polonistyki UW
Symbolizm w poezji Mickiewicza

2004

Dorota Plucińska, Wydział Polonistyki UW
Sentencje i sentencjonalność w twórczości Cypriana Norwida

2001

Brygida Pawłowska, Wydział Polonistyki UW
Sens i chaos w grotesce literackiej. Od „Pałuby” do „Kosmosu”

2000

Ewa Szczęsna, Wydział Polonistyki UW
Poetyka reklamy

1999

Krystyna Ruta-Rutkowska, Wydział Polonistyki UW
Dramaturgia Mariana Pankowskiego: Problemy poetyki współczesnego dramatu


Recenzowane prace doktorskie


2012

Izabela Bełz Kaczmarek, Instytut Anglistyki Uniwersytetu Rzeszowskiego
Heterogeniczny charakter związków twórczości Johna Fowlesa i sztuk nieliterackich

2009

Anna Tenczyńska, Wydział Polonistyki UW
Literatura nowoczesna wobec i – w obecności muzyki. Dialog z formą i materią muzyczną w poezji Gałczyńskiego, Iwaszkiewicza i Barańczaka

2007

Katarzyna Sawicka, Wydział Polonistyki UW
Norwid Tadeusza Różewicza

Beate Sommerfeld, Wydział Neofilologii UAM w Poznaniu
Kafka-Nachwirtungen in der polnischen Literatur: unter besonderer Berücksichtigung der achtziger und neunziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts

2006

Michał Mrugalski, Wydział Polonistyki UW
Teoria barw Tadeusza Różewicza

2002

Walentyna Krupowies, Wydział Polonistyki UW
Historyczność w dyskursie polskiej powieści kresowej


Udział w przewodach habilitacyjnych i recenzje habilitacyjne


2013

Arent van Nieukerken, Univesiteit van Amsterdam – Wydział Polonistyki UW
Perspektywiczność sacrum: szkice o Norwidowskim romantyzmie 2007

2012

Łukasz Musiał, Germanistyka UAM w Poznaniu
Kafka: w poszukiwaniu utraconej rzeczywistości 2011

2010

Olaf Krysowski, Wydział Polonistyki UW
Tradycja bizantyjska w twórczości Mickiewicza 2009

2007

Daniel Kalinowski, Uniwersytet Gdański
Świat Franza Kafki. Sekwencja polska Słupsk 2006