prof. dr hab. Edward Kasperski

(1942-2016)

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć... i więcej nic...
C. Norwid

strukturalizm

Duch czasu i jego znaki

Treścią postawionych tu pytań jest teoria literatury, dziedzina stanowiąca miejsce przenikania się i wymiany idei z różnych gałęzi twórczości humanistycznej — sztuki, poznania, ideologii itp. Jest ona ważnym ogniwem życia ideowego, ześrodkowanego wokół literatury i poznania, a może być, rzecz zrozumiała, obszarem i przedmiotem konfliktów życie to ogarniających.