prof. dr hab. Edward Kasperski

(1942-2016)

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć... i więcej nic...
C. Norwid

Jerzy Kosiński

Pop i pornopowieści Jerzego Kosińskiego. Melanże polsko- żydowsko-amerykańskie

Pytanie o sztukę powieściową Jerzego Kosińskiego jest zasadne, jednakże wymaga ono sprecyzowania. Dotyczy w pierwszym rzędzie tego, czy pisarstwo jego daje się sprowadzić do jakichś ogólnych i stałych reguł, czy też przeciwnie, każdy utwór jest jedyny i niepowtarzalny, wyklucza możliwość porównania go z innymi. Konsekwencją tej drugiej odpowiedzi byłaby opinia, iż pisarstwo J. Kosińskiego nie ma w literaturze światowej precedensów i odpowiedników. Tymczasem już nawet pobieżny przegląd jego dorobku powieściowego pokazuje, że tak nie jest.


O poetyce powieści Jerzego Kosińskiego

Pytanie o sztukę powieściopisarską J. Kosińskiego jest ze wszech miar poznawczo uprawnione i doniosłe, jednakże wymaga ono sprecyzowania. Otóż dotyczy ono w pierwszym rzędzie tego, czy sztuka ta daje się sprowadzić do jakichś ogólnych i stałych reguł, czy też przeciwnie, pisarstwo to wymyka się badaniom generalizującym i domaga się uznania, iż każdy utwór omawianego pisarza jest dziełem jedynym i niepowtarzalnym, uniemożliwiającym porównywanie go z innymi.


On The Poetics of Jerzy Kosinski’s Novels

The question of Jerzy Kosinski’s art, while by all means legitimate and significant, calls for a more accurate explanation. First of all, it is the question of whether his art is definable in terms of some general and invariable rules, or perhaps conversely, it escapes generalization and requires the recognition of the fact that each book is idiosyncratic and unique, preventing comparison with anything else.