prof. dr hab. Edward Kasperski

(1942-2016)

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć... i więcej nic...
C. Norwid

Filozofia i literatura

„Filozofia celu” Norwida

Problem poezji filozoficznej Norwida można rozważać z dwóch stron. Ze względu na „sposób istnienia” filozofii w tekstach poetyckich oraz ze względu na treść idei filozoficznych zawartych w jego utworach. W pierwszym wypadku idzie o to, jak ma się struktura dzieła poetyckiego — styl, kompozycja, podmiot mówiący — do struktury filozofii, do obecnej w niej kategoryzacji świata; jak układają się stosunki między językiem poetyckim a językiem filozoficznym poety. Można więc przyjąć, że idzie tu o współzależności między „wyrazem” (na przykład wierszami Harmonia, Królestwo, Idee i Prawda, czy wręcz całym zbiorem wierszy z Vade-mecum), a „wyrażanym”, naturalnie przy założeniu, że „wyrażanym” jest tu filozofia poety (ogólna koncepcja ładu wyznawana przez Norwida, powołanie człowieka, stosunki między ideami a prawdą). W drugim wypadku natomiast interesowałaby nas wyłącznie postawa filozoficzna poety, sam krąg idei wyrażanych w jego utworach.


Problem pytań w twórczości Norwida

Każdego czytelnika Niewoli, Rzeczy o wolności słowa i Milczenia — by wymienić utwory napisane odpowiednio w latach 1849, 1863, 1882, w rozmaitych okresach twórczości Norwida — uderza ich nasycenie pytaniami, bogactwo form pytajnych, różnorodność ich zastosowań. Dotyczy to zresztą nie tylko wymienionych utworów: dotyczy bez mała całej twórczości pisarza. Znaki zapytania wydają się mu podobne — zgodnie ze słowami wypowiedzianymi już we wczesnym wierszu Pióro z 1842 roku — do „skrzywionej wędki, łowiącej myśl, co opodal ledwo skrzelą błyska”.


Filozofia środka

W twórczości Norwida mamy stale do czynienia z poetycką czy prozaiczną ewokacją narzędzi pracy i walki, przyborów służących twórczości, sprzętów czci, środków zaspokajających codzienne potrzeby życiowe, instrumentów komunikacji, miar i wag, okryć i pomieszczeń, przedmiotów zbytku, wyróżnień itd. Obok tych wymienionych występuje równie bogata i zróżnicowana paleta środków odzwierciedlających życie duchowe człowieka, stosunki między ludźmi, obyczaje, formy życia zbiorowego.


W kręgu myśli pragmatycznej Norwida

Norwid wiele uwagi poświęcał okolicznościom i realnym warunkom, w jakich przebiega działanie. Obecność refleksji na ten temat w jego pismach jest w pełni umotywowana. Wynikają one z wyznawanej historiozofii, mają swoje punkty zaczepienia w ideach głoszonych na terenie filozofii praktyki, nawiązują do myśli dotyczących praktyczności, czynu, rozmaitych form postępowania.


Siła i moralność. W kręgu utopii słowa—siły Norwida

Motywy siły, mocy i potęgi występują w przekroju całej poetyckiej i pisarskiej twórczości Norwida. Są obecne w poematach (odgrywają doniosłą konstrukcyjną oraz ideotwórczą rolę w Pompei i Rzeczy o wolności słowa), wierszach (Vendóme), legendach (Cywilizacja), traktatach, szkicach, memoriałach, notach, listach itd. Jednakże nie pojawiają się one w sposób przypadkowy lub oderwany.


Cypriana Norwida program odbudowy wysokich ideałów

W niespokojnej twórczości Norwida utrzymuje się stałe napięcie między „linią ziemską, horyzontalną” oraz „linią nadziemską, prostopadłą — z nieba padła” (PW, III, s. 464). Obie te linie — horyzontalna i wertykalna, pozioma i pionowa, przecinająca płasko ziemię i wspinająca się ku niebu — tworzą dwa podstawowe wymiary zawartego w jego utworach obrazu świata.


W stronę deontologii. Dekonstrukcja ontologii u Kierkegaarda i jej następstwa

Niniejsze rozważania wypada rozpocząć od postawienia pewnego zasadniczego pytania. Dotyczy ono mianowicie tego, czy Kierkegaard odwołuje się w swych pismach jawnie lub skrycie do określonej ontologii, inaczej, czy opiera się w swych rozważaniach na jakichś ogólnych stwierdzeniach o naturze i właściwościach bytu oraz o byciu tego bytu, czy też przeciwnie, ontologia, bez względu na to, jak by ją nie definiować i nie rozumieć, rozpływa się po prostu w indywidualistycznej i egzystencjalnej antropologii autora Nienaukowego zamykającego post scriptum. Tym samym przestaje cokolwiek znaczyć i na czymkolwiek ważyć oraz zwyczajnie znika z pola widzenia.


Etyka Kierkegaarda – jej aspekty, funkcje i znaczenie

Miejsce etyki w myśli i pisarstwie Kierkegaarda było pod każdym względem znaczące. Nie była ona zjawiskiem izolowanym, lecz stanowiła „część większej całości”, zwanej nauką o stadiach życia. Określała mianowicie jedną z trzech możliwości egzystencjalnej samorealizacji człowieka. Graniczyła tedy z jednej strony z egzystencją, którą duński pisarz nazywał „estetyczną”, z drugiej – z radykalnie pojętą, wymagającą wyrzeczeń egzystencją religijną.


Tożsamość bez maski. W kręgu Punktu widzenia i autobiografii Kierkegaarda

Rozważania o pisarstwie Kierkegaarda, który w roli „filozofa”, jako inicjator myśli egzystencjalnej, uzyskał rozgłos, pomijają często okoliczność, że koncepcja, którą stworzył (lub skromniej, krąg zagadnień, którymi się interesował i o których pisał) nie była dla niego ani samoistnym celem, ani wartością nadrzędną. Kierkegaard, jak wynikało z jego własnych wyznań, nie aspirował do stworzenia odrębnego i samodzielnego kierunku.


Poznanie i sztuka egzystowania u Kierkegaarda

Głównym tematem tego szkicu jest podjęta przez Kierkegaarda krytyka kategorii podmiotu poznania i konfrontacja jej z figurą podmiotu egzystencji. Kierkegaard poddał radykalnej krytyce koncepcję podmiotu wypracowaną głównie w idealizmie Hegla i przeciwstawił jej koncepcję „subiektywnie egzystującego myśliciela” (den subjektive existerende Taenker). Koncepcja subiektywnego myśliciela stanowiła bez wątpienia jedną z głównych figur myśli i pisarstwa Kierkegaarda. Subiektywny myśliciel był alternatywny dla Heglowskiego filozofa, doktrynalnego teologa i obiektywnego autora. Uosabiał, najkrócej mówiąc, syntezę pierwiastków egzystencjalnych, etycznych i poznawczych. Te ostatnie odzwierciedlały w wykładni Kierkegaarda estetyczną postawę wobec świata oraz estetyczny pogląd na świat. Miały w nich oparcie.