prof. dr hab. Edward Kasperski

(1942-2016)

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć... i więcej nic...
C. Norwid

Książki

Książki autorskie


 • Tropami Norwida. Studia – Interpretacje – Pararele, red. naukowa Ż. Nalewajk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Studia i monografie, t. XXIX, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018, 380 s. (editio poshuma)
 • Metody i metodologia (metodologia ogólna, nauki humanistyczne, wiedza o literaturze). Podręcznik akademicki, red. naukowa Ż. Nalewajk, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017, 468 s. (editio posthuma)
 • Kategorie komparatystyki, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2010, 401 s.
 • Świat człowieczy. Wstęp do antropologii literatury, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Pułtusk–Warszawa 2006, 495 s.
 • Kierkegaard. Antropologia i dyskurs o człowieku, Wyższa Szkoła Humanistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk 2003, 555 s.
 • Dyskursy romantyków. Norwid i inni, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2003, 548 s.
 • Teoria i literatura w sytuacji ponowoczesności, Wydawnictwo DiG, Warszawa 1996, s. 89–178 (zbiór dwuautorski Literatura i różnorodność. Kresy i pogranicza), Wydawnictwo DiG, Warszawa 1996.
 • Dialog i dialogizm. Idee, formy, tradycje, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 1994, 227 s.
 • Idee, formy i tradycje dialogu [rozprawa habilitacyjna], Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Warszawa 1990, 497 s.
 • Świat wartości Norwida, PWN, Warszawa 1981, 376 s.
 • Problem wartości w pisarstwie C.K. Norwida. Przedmioty użytkowe. Przedmioty potrzeb, wartości perfekcyjne, celowe i instrumentalno-użytkowe [praca doktorska, maszynopis], Uniwersytet Warszawski 1974.

Monografie zbiorowe


 • Polifoniczny świat Kierkegaarda, pod red. E. Kasperskiego i M. Urbańskiej-Bożek, Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne, Gdańsk 2014, 390 s.
 • Tradycje bizantyjskie. Romantyzm i inne epoki, pod red. E. Kasperskiego i O. Krysowskiego, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, 406 s.
 • Komparatystyka dzisiaj, pod red. E. Kasperskiego i E. Szczęsnej, t. II: Interpretacje, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2011, 348 s.
 • Komparatystyka dzisiaj, pod red. E. Kasperskiego i E. Szczęsnej, t. I: Problemy teoretyczne, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2010, 258 s.
 • Śladami romantyków. Profesorowi Zbigniewowi Sudolskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. E. Kasperskiego i O. Krysowskiego, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, 489 s.
 • Edgar Allan Poe – niedoceniony nowator, pod red. E. Kasperskiego i Ż. Nalewajk, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2010, 293 s.
 • Edgar Allan Poe. Klasyk grozy i perwersji – i nie tylko…, pod red. E. Kasperskiego i Ż. Nalewajk, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, 344 s.
 • Religie i religijność w literaturze i kulturze romantyzmu, pod red. E. Kasperskiego i O. Krysowskiego, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, 462 s.
 • Dialogi romantyczne. Filozofia – teoria i historia – komparatystyka, pod red. E. Kasperskiego i T. Mackiewicza, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Pułtusk–Warszawa 2008, 600 s.
 • Poetyka egzystencji. Franz Kafka na progu XXI wieku [W osiemdziesiątą rocznicę śmierci Franza Kafki], pod red. E. Kasperskiego i T. Mackiewicza, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004, 356 s.
 • Dialog. Komparatystyka. Literatura, pod red. E. Kasperskiego i D. Ulickiej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2002, 571 s.
 • Leksikon zahalnogo ta poriwnialnogo literaturoznawstwa [udział współautorski], Czernisziwci 2001 [Ukraina].
 • Rozważania metodologiczne. Język – literatura – teatr, pod red. E. Kasperskiego, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000, 280 s.
 • Postać literacka. Teoria i historia, pod red. E. Kasperskiego i B. Pawłowskiej-Jądrzyk, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1998, 261 s.
 • Literaturoznawczyj Słownyk-dowidnyk, autorstwo zbiorowe, Kyjiw 1997, 752 s. [udział współautorski].
 • Literatura i różnorodność. Kresy i pogranicza, pod red. E. Kasperskiego i E. Czaplejewicza, Wydawnictwo DiG, Warszawa 1996, 183 s.
 • Kresy w literaturze. Twórcy dwudziestowieczni, pod red. E. Kasperskiego i E. Czaplejewicza, Wiedza Powszechna, Warszawa 1996, 348 s.
 • Literatura a heterogeniczność kultury. Poetyka i obraz świata, pod red. E. Kasperskiego i E. Czaplejewicza, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 1996, 215 s.
 • Kresy, Syberia, literatura. Doświadczenia dialogu i uniwersalizmu, pod red. E. Kasperskiego i E. Czaplejewicza, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 1995, 252 s.
 • Koncepcje słowa, pod red. E. Kasperskiego i E. Czaplejewicza, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1991, 284 s.
 • Poszukiwania teoretycznoliterackie, pod red. E. Kasperskiego i E. Czaplejewicza, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwa Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1989, 431 s.
 • Bachtin. Dialog. Język. Literatura. Antologia, pod red. E. Kasperskiego i E. Czaplejewicza, PWN, Warszawa 1983, 609 s.
 • Dialog w literaturze, pod red. E. Kasperskiego i E. Czaplejewicza, PWN, Warszawa 1978, 320 s.