prof. dr hab. Edward Kasperski

(1942-2016)

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć... i więcej nic...
C. Norwid

narracja

Przesłanki semiotyczne narracji

Semiotyka powiększa zasięg swojego oddziaływania. Rokrocznie pojawiają się coraz to nowe prace o systemach znakowych, wyłaniają się nowe kierunki badawcze, powstają ośrodki naukowe o swoistym formalnym lub nieformalnym profilu organizacyjnym, penetrujące nie zbadane dotąd kręgi przejawów semiotycznych. Tytułem przykładu wymienimy dwa przodujące ośrodki serniotyczne: radziecki — skupiający przede wszystkim grono pracowników Instytutu Słowianoznawstwa w Moskwie i Uniwersytetu w Tartu, oraz francuski — grupujący badaczy związanych z paryskim Ośrodkiem Studiów nad Komunikacją Masową.