prof. dr hab. Edward Kasperski

(1942-2016)

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć... i więcej nic...
C. Norwid

stylistyka

Próba stylu (i stylistyki)

Położenie współczesnej stylistyki określa się niekiedy mianem k r y t y c z n e g o . Niektórzy badacze — ostatnio J.-F. Saint-Gerand — wiążą je z faktem, iż oderwała się ona od korzeni, które ongiś pobudziły jej rozwój i spowodowały rozkwit. Rolę tę odegrały w dziejach stylistyki kategorie podmiotu i ekspresji. Umożliwiły one dojrzenie w stylu czynnika indywidualizującego i różnicującego literaturę, ścisłe powiązanie go z autorem, z jego przeżyciami, językiem, poglądem na świat.